หมาก หมากสง นิยมนำมาเคี้ยวกับหมากใบและใบพลู
ไม้ยืนต้น
หมาก ชื่ออื่นๆ : หมากสง ปีแน (มลายูท้องถิ่น-ยะลา) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Betelnaut ชื่อวิทยาศาสตร์ : Areca catechu ชื่อ