หวายข้อดำ ลำต้นมีหนามรูปสามเหลี่ยมแบนเรียงเป็นแถบเฉียง ลำต้นนำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์
การปลูกพืช
หวายข้อดำ ชื่ออื่นๆ : รอแตมาเนา (มลายู นราธิวาส) หวายข้อดำ (กลาง) ต้นกำเนิด : กระจายทั่วไปบริเวณป่าเขตร้อน ในประเทศไทยพบ