ยาหัวข้อ หัวยาข้าวเย็น ไม้เถาเลื้อยลงหัว
การปลูกพืช
ยาหัวข้อ หัวยาข้าวเย็น ชื่ออื่นๆ : ข้าวเย็นโคกขาว, ยาหัวข้อ, หัวยาจีนปักใต้, เตียวโถ่ฮกทั้งข้าวเย็นเหนือ และ ข้าวเย็นใต้