ลักษณะของดอกข้าวสารป่าและข้าวสารเถา
การปลูกพืช
ข้าวสารป่าและข้าวสารเถา มีชื่อเป็นข้าวสารเหมือนกัน แต่มีลักษณะต่างกัน ข้าวสารป่าจะมีลักษณะเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นผลัดใบ
ดอกเข็มป่า ไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม
ไม้กระถาง
ดอกเข็มป่า ชื่ออื่นๆ : เข็มตาไก่ (เชียงใหม่) เข็มโพดสะมา (ตานี) เข็มดอย (พายัพ) เข็มป่า (ไทย) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : …