ลักษณะของดอกข้าวสารป่าและข้าวสารเถา
การปลูกพืช
ข้าวสารป่าและข้าวสารเถา มีชื่อเป็นข้าวสารเหมือนกัน แต่มีลักษณะต่างกัน ข้าวสารป่าจะมีลักษณะเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นผลัดใบ