เถาพันซ้าย คนอีสานนำใบอ่อนมาห่อขนม หรือใช้ประโยชน์แทนใบตองกล้วย
ไม้เลื้อย
เถาพันซ้าย ชื่ออื่นๆ : เถาทองเลื่อย (ราชบุรี), เครือเขาคู้ (ประจวบคีรีขันธ์), กวางผู้ เครือเขาผู้ ตาลานเครือ (ภาคเหนือ),