เต่ารั้ง เต่าร้าง ปาล์มชนิดแตกกอ ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ
การปลูกพืช
เต่ารั้ง เต่าร้าง ชื่ออื่นๆ : เขืองหมู่ (ภาคเหนือ) เต่ารั้งมีหน่อ (ภาคกลาง) เต่ารังแดง (นครศรีธรรมราช) มะเด็ง (ยะลา) ต้น