หมากเดื่อ, มะเดืออุทุมพร สรรพคุณแก้ท้องร่วง แก้ไอ
ไม้ยืนต้น
หมากเดื่อ, มะเดืออุทุมพร ชื่ออื่นๆ : เดื่อเกลี้ยง (ภาคเหนือ มะเดื่อเกลี้ยง มะเดื่อ มะเดื่อชุมพร กูแซ เดื่อน้ำ (ภาคใต้) ม …