ส้มเสี้ยว ใบใช้ประกอบอาหารมีรสเปรี้ยว
พืชผัก
ส้มเสี้ยว ชื่ออื่นๆ : คังโค (สุพรรณบุรี) แดงโค (สระบุรี) ป้าม (ส่วย-สุรินทร์) ส้มเสี้ยว (ภาคเหนือ) เสี้ยวส้ม (นครราชสีมา