ปอเจี๋ยน ไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ มีมือเกาะ ขึ้นพาดพันตามเรือนยอดของต้นไม้ไปได้ไกล
การปลูกพืช
ปอเจี๋ยน ชื่ออื่นๆ : ปอบุ้ง (เชียงใหม่) เสียวเครือ เสี้ยวเตี้ย เสี้ยวส้ม (ตะวันออกเฉียงเหนือ) แสลงพัน (ชลบุรี) ต้นกำเนิด