ต้นไข่เน่า ผลใช้รับประทาน มีสรรพคุณทางยา
ไม้ยืนต้น
ผลสุกใช้รับประไข่เน่า ชื่ออื่นๆ : ขี้เห็น (อุบลราชธานี เลย) ปลู (เขมร-สุรินทร์) คมขวาน ฝรั่งโคก (กลาง) ต้นกำเนิด : …