การเดินทางโดยใช้รถตู้เชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอน

การเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ออกทางอำเภอแม่ริมไปอำเภอปาย และไปตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือเดินทางจากตัวเมืองเชียงหม่ออกทางอำเภอฮอด จากนั้นออกทางอำเภอแม่สะเรียง แล้วเข้าสู่อำเภอจอมทองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นทางหลักระยะทาง+แวะเที่ยวตามรายทาง ก็ประมาณ 680 กม. กันเลยทีเดียว 

สำหรับเส้นทางถนนระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดใกล้เคียงมีหลายเส้นทาง ทั้งทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด และทางของ รพช. (ปัจจุบัน ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ส่วนใหญ่เป็นถนนความกว้างสองช่องจราจร ตัดผ่านพื้นที่ป่าไม้  ทิวเขา  และภูเขา  เป็นเส้นทางขึ้นเขา–ลงเขาที่มีความคดโค้งและลาดชัน มีทางโค้งต่อเนื่องเป็นระยะ ถนนมีสภาพหมดอายุการใช้งานหรือชำรุดเป็นช่วง มักพบสิ่งกีดขวางช่องทางการจราจร ผู้ขับขี่จึงต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วพอประมาณ ทำให้ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานกว่าปกติ วันนี้เรามีวิธีการเดินทางจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอน โดยใช้รถตู้ประจำทางมาแนะนำสำหรับสายเที่ยวกันค่ะ

การเดินทางระหว่างจังหวัด มีถนนสายหลัก จำนวน 4 เส้นทาง คือ

 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 เส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอฮอด) – จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) ระยะทาง 345 กิโลเมตร
 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 เส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอแม่แตง) – จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) ระยะทาง 246 กิโลเมตร
 3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 เส้นทางจังหวัดตาก – อำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1236 เส้นทางอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 90 กิโลเมตร

การเดินทางระหว่างอำเภอ มีถนนสายหลัก จำนวน 3 เส้นทาง คือ 

 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 เป็นเส้นทางระหว่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอแม่สะเรียง
 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 เป็นเส้นทางระหว่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย
 3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 เป็นเส้นทางระหว่างอำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย
ค่าเดินทาง
อัตราค่าบริการเดินรถ

สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง ส่วนใหญ่เป็นถนนความกว้างสองช่องจราจร ตัดผ่านพื้นที่ป่าไม้ ทิวเขา และภูเขา เป็นเส้นทางขึ้นเขา–ลงเขาที่มีความคดโค้งและลาดชัน มีทางโค้งต่อเนื่องเป็นระยะ ถนนมีสภาพชํารุดเป็นช่วง มักพบสิ่งกีดขวางช่องทางการจราจร ผู้ขับขี่จึงต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วพอประมาณ และควรปฏิบัติตามป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

การเดินทางโดยรถสารสาธารณะ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนนาวาคชสาร ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พื้นที่สถานีโดยรวม ขนาด 6 ไร่ 15 ตารางวา มีช่องจอดรถโดยสารประจำทางจำนวน 12 ช่อง ช่องจำหน่ายตั๋ว 2 ช่อง ผู้ประกอบการที่ใช้ช่องจำหน่ายตั๋วจำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัทเปรมประชาขนส่ง จำกัด และบริษัทสมบัติทัวร์ จำกัด ติดต่อเจ้าหน้าควบคุมสถานี โทร. 053-684099

รถตู้เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
รถตู้เดินทางจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอน

การเดินทางระหว่างจังหวัด มีบริษัทเอกชนให้บริการในเส้นทางเดินรถต่าง ๆ ดังนี้

 1. เส้นทางกรุงเทพ-แม่ฮ่องสอน (เส้นทางเดินรถ รถประจำทาง หมวด 2 สาย 961) เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก ถึงอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ผ่านอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ถึงบ้านแม่ตืน จังหวัดลำพูน แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1103 ผ่านอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ผ่านอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม ไปสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทางทั้งสิ้น 928 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 17 ชั่วโมง มีบริษัทเอกชนให้บริการเดินรถจำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัทสมบัติทัวร์ จำกัด โดยใช้รถทัวร์ปรับอากาศ
 2. เส้นทางเชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน (เส้นทางเดินรถ รถประจำทางหมวด 3 สาย 170) เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม ไปสิ้นสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทางทั้งสิ้น 359 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 8 ชั่วโมง มีบริษัทเอกชนให้บริการเดินรถจำนวน 1 ราย
 3. เส้นทางเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน (เส้นทางเดินรถ รถประจำทางหมวด 3 สาย 612) เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ผ่านอำเภอแม่ริมถึงบ้านแม่มาลัย แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 ผ่านอำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า ไปสิ้นสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทางทั้งสิ้น 250 กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง มีบริษัทเอกชนให้บริการเดินรถจำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัทเปรมประชาขนส่ง จำกัด โดยใช้รถเมล์ธรรมดา รถเมล์ปรับอากาศ และรถตู้
 4. เส้นทางแม่สอด-ท่าสองยาง-สบเมย-แม่สะเรียง (เส้นทางเดินรถ รถประจำทางหมวด 3 สาย 602)  มีต้นทางจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ผ่านอำเภอสบเมย และสิ้นสุดที่อำเภอแม่สะเรียง ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 มีสหกรณ์เดินรถให้บริการเดินรถ โดยใช้รถสองแถว

การเดินทางภายในจังหวัด

การเดินทางภายในจังหวัด มีสหกรณ์เดินรถแม่ฮ่องสอน ให้บริการในเส้นทางเดินรถในเส้นทางต่าง ๆ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน-ปาย แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม แม่ฮ่องสอน-ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน-ห้วยขาน แม่ฮ่องสอน-รักไทย แม่ฮ่องสอน-บ้านห้วยผึ้ง แม่ฮ่องสอน-บ้านกลาง และ แม่ฮ่องสอน-ป่าลาน โดยใช้รถสองแถวสีเหลือง ท่ารถอยู่ที่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ตลาดสายหยุด)

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.maehongson.go.th
https://www.youtube.com

Add a Comment