พรบ.พืชกระท่อม ในการนำมาปลูก จำหน่ายเพื่อการนำเข้า-ส่งออก เชิงอุตสาหกรรม ต้องมีใบอนุญาตเท่านั้น

ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ต้องขอใบอนุญาตเพาะปลูก-จำหน่าย โดยมีพื้นที่กำหนดชัดเจน ห้ามจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และให้นมลูก ห้ามจำหน่ายใบ น้ำต้มใบกระท่อม อาหารที่ผสมยาเสพติด ห้ามโฆษณาจูงใจ

ต้นกระท่อม
ต้นกระท่อม ไม้ต้นขนาดกลาง ใบเป็นใบเดี่ยว

สำหรับ ร่าง พ.ร.บ.ดั้งกล่าว ถือเป็นกฎหมายลูก จากร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ…. ที่ปลดล็อกพืชกระท่อม ออกจาก ยาเสพติดประเภทที่ 5 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 24 ส.ค.64 นี้ โดยใช้ควบคุมการปลูก การจำหน่าย และการใช้พืชกระท่อม

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ฉบับล่าสุด เป็นการกำหนดการหลักเกณฑ์การปลูก กาขออนุญาตปลูก และจำหน่าย การใช้ใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอาง รวมถึงการนำเข้า การส่งออก การขาย และการโฆษณา ดังนี้

1.กำหนดนิยาม พืชกระท่อม หมายความว่า พืชซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mitragyna speciosa (Korth.) Havil ส่วนใบกระท่อม หมายความว่า ใบของพืชกระท่อม และให้หมายความรวมถึงสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่สกัดได้จากใบของพืชกระท่อมตามที่ประกาศกำหนด

2.มาตรการควบคุมและกำกับดูแล
2.1) กำหนดให้การปลูกพืชกระท่อม การขาย การนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม เพื่อประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม ต้องได้รับใบอนุญาต
2.2) กำหนดอายุใบอนุญาต โดยใบอนุญาตปลูกพืชกระท่อม ใบอนุญาตขายใบกระท่อม มีอายุ 5 ปี ส่วนใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม มีอายุ 1 ปี
2.3) กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ไม่เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรืออยู่ระหว่างการถูกพักใช้ใบอนุญาต

3.หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
3.1) ผู้รับใบอนุญาตปลูกพืชกระท่อม มีหน้าที่ต้องเพาะหรือปลูกในที่ดินหรือสถานที่และพิกัดตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
3.2) ผู้รับใบอนุญาตขายใบกระท่อม นำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม มีหน้าที่ต้องจัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ขาย นำเข้า หรือส่งออกใบกระท่อม จัดให้มีฉลากและเอกสารกำกับใบกระท่อม โดยอย่างน้อยต้องระบุแหล่งที่มาของใบกระท่อม คำเตือน หรือข้อควรระวัง

นอกจากนี้ในกรณีที่ใบกระท่อมสูญหาย เสียหาย หรือถูกทำลายต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ และจัดทำรายงานปริมาณการขาย การนำเข้า หรือส่งออกใบกระท่อม

กรณีผู้รับใบอนุญาตเสียชีวิตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ให้ทายาท หรือผู้ซึ่งได้รับความยินยอมจากทายาทแสดงความจำนงขอดำเนินการตามใบอนุญาตต่อไปได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย

4.การคุ้มครองบุคคลและการป้องกันการใช้ใบกระท่อมในทางที่ผิด
4.1) ห้ามผู้ใดขายใบกระท่อม น้ำต้มใบกระท่อม หรืออาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบแก่บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท กรณีมีการขายในสถานศึกษา หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ หรือสวนสนุก หรือขายโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ และเร่ขายหรือโดยลักษณะจูงใจ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ห้ามผู้ใดโฆษณาหรือทำการสื่อสารการตลาดใบกระท่อมหรือน้ำต้มใบกระท่อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจสาธารณชนให้บริโภคใบกระท่อมหรือน้ำต้มใบกระท่อม

4.2) ห้ามผู้ใดบริโภคใบกระท่อมหรือน้ำต้มใบกระท่อมที่ปรุงผสมกับยาเสพติดให้โทษ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
4.3) กำหนดให้ผู้ปลูกพืชกระท่อม ขายใบกระท่อม เกินปริมาณที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม โดยไม่มีใบอนุญาต ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5.กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบ ที่ดินหรือสถานที่เพาะปลูกพืชกระท่อม สถานที่นำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม หรือสถานที่ขายใบกระท่อมในเวลาทำการ หรือเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทุกใบกระท่อม เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมเท่าที่จำเป็น และในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิด เพื่อตรวจ ค้น ยึด หรืออายัดพืชกระท่อม ใบกระท่อม น้ำต้มใบกระท่อม หรืออาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ ได้

อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก ร่างพ.ร.บ. ดังกล่าว คือ การกำหนดมาตรการกำกับดูแลการเพาะหรือปลูกพืชกระท่อม การขาย และการนำเข้าหรือการส่งออกใบกระท่อมเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประชาชนมากที่สุด ตลอดจนกำหนดมาตรการกำกับดูแลการขาย การโฆษณา และการบริโภคใบกระท่อม เพื่อคุ้มครองสุขภาพของบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปี และบุคคลกลุ่มเสี่ยงอื่นจากการบริโภคใบกระท่อม

ดอกกระท่อม
ดอกกระท่อม ดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยงรูปถ้วย
กระท่อม
กระท่อมบดผงมีสีเขียว

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : https://www.thaiquote.org
https://www.flickr.com

2 Comments

Add a Comment