ต้นยูคาลิปตัส

ต้นยูคาลิปตัส

เปลือกนอกจะแตกร่อนเป็นแผ่นหลุดออกจากผิวของลำต้น