LEGUMINOSAE วงศ์ถั่วและอนุวงศ์ของถั่ว

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์ถั่ว LEGUMINOSAE  ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เถา หรือไม้ล้มลุก ใบประกอบรูปขนนก บางครั้งใบประกอบรูปมือ หรือนิ้วมือ มีน้อยมากที่ใบเดี่ยว ช่อดอกแบบกระจะ กระจุก หรือแยกแขนง บางครั้ง ดอกออกเป็นกลุ่ม มีน้อยที่ดอกออกเดี่ยวออกตามง่ามใบ ปลายกิ่งตามลำต้น และกิ่งที่ไร้ใบ ดอกส่วนใหญ่สมบูรณ์เพศ มีน้อยที่แยกเพศ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ มีบ้างที่น้อยกว่า หรือไม่มีกลีบดอกเกสรเพศผู้ส่วนใหญ่มี 10 อัน บางครั้งมีน้อยหรือมากกว่า โคนก้านชูอับเรณูมักเชื่อมติดกัน รังไข่1อัน อยู่เหนือฐานดอก มี1ช่อง ไข่อ่อนมีจำ นวนตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป ติดทางตะเข็บด้านบนของรังไข่ ผลเป็นฝัก เมล็ดติดเรียงเป็นแถวตามตะเข็บด้านบน มีน้อยมากที่ฝักมีเพียง 1 เมล็ด

การกระจายพันธุ์

อนุวงศ์ของถั่ว พันธุ์ไม้วงศ์นี้แบ่งเป็น 3 อนุวงศ์ตามลักษณะของดอก คือ

  1. อนุวงศ์กระถินสะตอ (MIMOSOIDEAE) อนุวงศ์กระถิน –สะตอ กลีบดอกเล็กเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ปลายแยก 4-5 แฉก ออกรวมกันแน่นเป็นกระจุกลม หรือยาวคล้ายหางกระรอก
  2. อนุวงศ์ราชพฤกษ์ (CAESALPINIOIDEAE) อนุวงศ์ราชพฤกษ์และอนุวงศ์ถั่วเหลือง (PAPILIONOIDEAE) กลีบดอกมักมีขนาดใหญ่ ไม่เชื่อมติดกัน หรือเชื่อมกันเป็นบางกลีบ เช่น กลีบคู่ล่างของพืชในอนุวงศ์ถั่วเหลือง 
  3. อนุวงศ์ถั่วเหลือง (PAPILIONOIDEAE)

ข้อแตกต่างระหว่างอนุวงศ์ราชพฤกษ์ และอนุวงศ์ถั่วเหลืองคือกลีบดอกกลีบกลาง ซึ่งเป็นกลีบใหญ่ที่สุดในอนุวงศ์ราชพฤกษ์ อยู่ด้านในของวงกลีบ ส่วนอนุวงศ์ถั่วเหลือง กลีบดอกกลีบกลาง อยู่ด้านนอกและคลุม กลีบดอกที่เหลือไว้ทั้งหมด โดยกลีบคู่ข้างประกบกลีบคู่ล่างไว้ด้านในสุด

สะตอ
สะตอ ฝักสีเขียว มีเมล็ดภายในสีเขียว
กระถิน
กระถิน ผลเป็นฝักออกเป็นช่อแบนยาว

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment