กรวยป่า ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางไม่ผลัดใบ
ไม้ยืนต้น
กรวยป่า ชื่ออื่นๆ : ก้วย, ผีเสื้อหลวง, สีเสื้อหลวง (ภาคเหนือ) ขุนเหยิง, บุนเหยิง (สกลนคร) คอแลน (นครราชสีมา) ตวย (เพชรบู