กระถิน การปลูกเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์
การปลูกพืช
กระถิน ชื่ออื่นๆ : กระถิน, กระถินไทย, กระถินบ้าน (ภาคกลาง) กะเส็ดโคก กะเส็ดบก (ราชบุรี) ตอเบา, สะตอเทศ, สะตอเบา (ภาคใต้)
กระถิน กระถินไทย ประโยชน์และสรรพคุณทางยา
พืชผัก
กระถิน ชื่ออื่นๆ : กระถิน, กระถินไทย, กระถินบ้าน (ภาคกลาง) กะเส็ดโคก, กะเส็ดบก (ราชบุรี) ตอเบา, สะตอเทศ, สะตอเบา (ภาคใต้