กระถิน ยอดอ่อน ฝักอ่อน และเมล็ดนำมารับประทานเป็นผัก
การปลูกพืชสวน
กระถิ่น ชื่ออื่นๆ : กระถิน กระถินไทย กระถินบ้าน (ภาคกลาง), กะเส็ดโคก กะเส็ดบก (ราชบุรี), ตอเบา สะตอเทศ สะตอเบา …
กระถินไทย กระถินบ้าน ชื่อวิทยาศาสตร์ ต่างจาก กระถินณรงค์
พืชผัก
กระถินไทย, กระถินบ้าน ชื่ออื่นๆ : กระถิน กระถินไทย กระถินบ้าน (ภาคกลาง), กะเส็ดโคก กะเส็ดบก (ราชบุรี), ตอเบา สะตอเทศ …