กระถิน การปลูกเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์
การปลูกพืช
กระถิน ชื่ออื่นๆ : กระถิน, กระถินไทย, กระถินบ้าน (ภาคกลาง) กะเส็ดโคก กะเส็ดบก (ราชบุรี) ตอเบา, สะตอเทศ, สะตอเบา (ภาคใต้)
กระถิน ยอดอ่อน ดอกอ่อน ฝักอ่อน และ เมล็ดสด รับประทานเป็นเครื่องเคียง
พืชผัก
กระถิน ชื่ออื่นๆ : กระถิน, กระถินไทย, กระถินบ้าน (ภาคกลาง) กะเส็ดโคก, กะเส็ดบก (ราชบุรี) ตอเบา, สะตอเทศ, สะตอเบา (ภาคใต้