กระทงลาย มะแตก ไม้พุ่มเลื้อย เปลือก ใบ ผล และเมล็ดใช้ทำยาได้
ไม้เลื้อย
กระทงลาย ชื่ออื่นๆ : กระทงลาย, กระทุงลาย, โชด (ภาคกลาง) นางแตก (นครราชสีมา) มะแตก, มะแตกเครือ, มักแตก (ภาคเหนือ, ภาคตะวั