วงศ์มะดูก CELASTRACEAE และการกระจายพันธุ์
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ ไม้ต้น หรือไม้พุ่ม หูใบเล็ก หลุดร่วงง่าย ใบ เดี่ยว ติดเวียนสลับ หรือตรงข้าม ขอบใบจักซี่ฟัน ดอก สมบูรณ์เพ
กระทงลาย มะแตก ไม้พุ่มเลื้อย เปลือก ใบ ผล และเมล็ดใช้ทำยาได้
ไม้เลื้อย
กระทงลาย ชื่ออื่นๆ : กระทงลาย, กระทุงลาย, โชด (ภาคกลาง) นางแตก (นครราชสีมา) มะแตก, มะแตกเครือ, มักแตก (ภาคเหนือ, ภาคตะวั