การปลูกกล้วยเล็บมือนางให้ได้ผลดี สายพันธุ์ของกล้วย
การปลูกพืชสวน
กล้วยเล็บมือนาง กล้วยเล็บมือนาง ชื่อเรียกอื่น กล้วยข้าว, กล้วยเล็บมือ, กล้วยดอกทองหมาก, กล้วยหมาก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า M
การขยายพันธุ์กล้วยหมาก พันธุ์กล้วยคล้ายกล้วยเล็บมือนาง
การปลูกพืช
การขยายพันธุ์กล้วยหมาก พันธุ์กล้วยคล้ายกล้วยเล็บมือนาง      การขยายพันธุ์กล้วยหมาก พันธุ์กล้วยคล้ายก