กำลังอนุมาน มีประโยชน์ด้านสมุนไพร และมีสรรพคุณทางยา
การปลูกพืชสมุนไพร
กำลังอนุมาน ชื่ออื่นๆ : กำลังหนุมาน (ภาคใต้), กำลังขุนมาน (นครศรีธรรมราช), สะลีกี่บูโต๊ะ (มลายู-นราธิวาส) ต้นกำเนิด : ไท