กำลังอนุมาน มีประโยชน์ด้านสมุนไพร และมีสรรพคุณทางยา
การปลูกพืชสมุนไพร
กำลังอนุมาน ชื่ออื่นๆ : กำลังหนุมาน (ภาคใต้) กำลังขุนมาน (นครศรีธรรมราช) สะลีกี่บูโต๊ะ (มลายู-นราธิวาส) ต้นกำเนิด : ไทย-