สรรพคุณทางยาของกำแพงเจ็ดชั้น ผลสามารถรับประทานได้
ไม้เลื้อย
กำแพงเจ็ดชั้น กำแพงเจ็ดชั้น ชื่อเรียกอื่น ตาไก้ (พิษณุโลก) น้ำนอง, มะต่อมไก่ (ภาคเหนือ) หลุมนก (ภาคใต้) ตะลุ่มนก (ราชบุร
กำแพงเจ็ดชั้น สมุนไพรรักษาโรคความดัน โรคเบาหวาน
สมุนไพรยารับประทาน
กำแพงเจ็ดชั้น ชื่ออื่นๆ : ตะลุ่มนก (ราชบุรี) ตาไก้ (พิษณุโลก) น้ำนอง มะต่อมไก่ (เหนือ) หลุมนก (ใต้) ขอบกระด้ง, พรองนก (อ …