TACCACEAE วงศ์เนตรพูสีและพืชสกุลเนรพูสี
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์เนตรพูสี TACCACEAE ลักษณะวงศ์เป็น ไม้ล้มลุก มีเหง้า บางครั้งมีหัวสะสมอาหาร ใบเดี่ยวหรือจักรูปนิ้วมือ
ค้างคาวดำ ไม้ล้มลุก ดอกมีลักษณะคล้ายค้างคาวบิน
ไม้กระถาง
ค้างคาวดำ ชื่ออื่นๆ : เนระพูสีไทย (ภาคกลาง) ม้าถอนหลัก, มังกรดำ (เชียงใหม่) ดีปลาช่อน, ดีงูหว้า (เหนือ) ค้าวคาวดำ (กลาง)