ต้นชงโคหรือต้นเสี้ยวดอกแดง ที่นิยมเรียกกันในภาคเหนือ
การปลูกพืช
ชงโค ชื่ออื่นๆ : ชงโค, เสี้ยวเลื่อย (ภาคใต้), เสี้ยวดอกแดง (ภาคเหนือ), เสี้ยวหวาน (แม่ฮ่องสอน) กะเฮอ, สะเปซี (กะเหรี่ยง-