ชะมวง ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ ใบอ่อนมีรสเปรี้ยว ประโยชน์และสรรพคุณ
การปลูกพืชสวน
ชะมวง ชื่ออื่นๆ : ส้มป้อง, มะป่อง, หมากโมก, มวงส้ม, กะมวง, มวง, ส้มมวง, กานิ, ตระมูง, ยอดมวง, ส้มม่วง, ส้มโมง, ส้มป่อง …
ส้มแขก ผลมีรสเปรี้ยว เหมือนชะมวง ผลสดใช้แกงส้ม
การปลูกพืช
ส้มแขก ผลมีรสเปรี้ยว เหมือนชะมวง ผลสดใช้แกงส้ม ชื่ออื่นๆ : ส้มควาย ส้มมะวน ชะมวงช้าง ต้นกำเนิด : – ชื่อสามัญ : ส้ม
ชะมวง หรือ ส้มโมง ใบและผลมีรสเปรี้ยว เก็บยอดอ่อนใส่ในแกงต้ม
การปลูกพืช
ชะมวง หรือ ส้มโมง ใบและผลมีรสเปรี้ยว เก็บยอดอ่อนใส่ในแกงต้ม ชื่ออื่นๆ : กลาง และทุกภาค ชะมวง, ภาคใต้ มวง กะมวง ส้มมวง มว