หงอนไก่ สร้อยไก่ ดอกด้าย ลำต้นตั้งตรง ดอกมีรูปทรงคล้ายหงอนไก่
การปลูกพืช
หงอนไก่ ชื่ออื่นๆ : หงอนไก่ไทย, หงอนไก่ดง, หงอนไก่ดอกกลม, หงอนไก่ฟ้า (ภาคกลาง) ด้ายสร้อย, สร้อยไก่, หงอนไก่ (เชียงใหม่)