ตะโกนา ปลูกเป็นไม้ประดับ ทำไม้ดัด ผลสุกรับประทานได้
ไม้ยืนต้น
ตะโกนา ชื่ออื่นๆ : โก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) นมงัว (นครราชสีมา) มะโก (ภาคเหนือ) มะถ่านไฟผี (เชียงใหม่) พญาช้างดำ ต้นกำเ