ตับเต่าต้น ผลใช้ย้อมผ้าและเบื่อปลา
ไม้ยืนต้น
ตับเต่าต้น ชื่ออื่นๆ : ตับเต่า (คนเมือง), มะไฟผี (เชียงราย), มะโกป่า (แพร่), ชิ้นกวาง, เรื้อนกวาง, ลิ้นกวาง (ปราจีนบุรี)