ต้นฝาง ลำต้นมีหนามโค้งสั้นและแข็งทั่วทุกส่วน
ไม้ยืนต้น
ต้นฝาง ชื่ออื่นๆ : ง้าย (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ฝาง (ทั่วไป) ฝางส้ม (กาญจนบุรี) ขวาง, ฝางแดง, หนามโค้ง (แพร่) ฝางเสน (ทั่ว …