สะค้านแดง เถาสะค้านมีรสเผ็ดร้อน ภาคเหนือนิยมใช้เถาใส่แกงแค เพราะถือเป็นเครื่องชูรา
การปลูกพืชสมุนไพร
สะค้านแดง ชื่ออื่นๆ : จะค่าน หรือจะค่านจิ้น (พายัพ), สะค้าน หรือสะค้านเนื้อ (ภาคกลาง) ตะค้านเล็ก (ตราด) หรือ ตะค้านหยวก