ต้นแค แคบ้าน  ยอดอ่อน ดอกอ่อนนำไปปรุงอาหารได้หลายชนิด
การปลูกพืชสวน
ต้นแค ชื่ออื่นๆ : ดอกแคบ้าน  ต้นแค หรือแค (ภาคกลาง) แคขาว (กรุงเทพฯและเชียงใหม่) ต้นกำเนิด : แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห …