ต้นแค แคบ้าน ยอดอ่อน ดอกอ่อนนำไปปรุงอาหารได้หลายชนิด ประโยชน์และสรรพคุณทางยา
การปลูกพืชสวน
ต้นแค ต้นแคบ้าน ชื่อเรียกอื่น แคขาว, แคแดง, แคดอกขาว, ดอกแคแดง, แคดอกแดง, แค, แคบ้าน, ต้นแค, แคบ้านดอกแดง, ดอกแคบ้าน, แค