ต้นแค แคบ้าน ยอดอ่อน ดอกอ่อนนำไปปรุงอาหารได้หลายชนิด ประโยชน์และสรรพคุณ
การปลูกพืชสวน
ต้นแค ต้นแคบ้าน ชื่อเรียกอื่น ดอกแคบ้าน  ต้นแค หรือแค (ภาคกลาง) แคขาว (กรุงเทพฯและเชียงใหม่) แคแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesba