การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไว้เป็นพันธุ์ปลูก
การปลูกพืช
ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองจัดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยพืชหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นพืชอาหารของมนุษย์และสัตร์โดยตร
โรคใบจุดนูน โรคราสนิม โรคที่สำคัญของถั่วเหลือง
ศัตรูพืช
โรคที่พบในการปลูกถั่วเหลือง โรคที่สำคัญที่พบในการปลูกถั่วเหลืองและทำความเสียหายให้แก่ผลผลิตถั่วเหลืองทั้งด้าน ปริมาณและค