หมากต้อง ผลสุกนำมารับประทานสด ส่วนเนื้อไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยืนต้น
หมากต้อง ชื่ออื่นๆ : กระท้อน หมากต้อง และบักต้อง ภาคเหนือเรียกว่ามะตึ่น และมะต้อง ภาคใต้เรียกว่า ล่อน เตียน สะตียา สะตู …