เอี่ยนด่อน ไม้พุ่มขนาดเล็ก เตี้ย มีรากแก้วขนาดใหญ่เพียงรากเดียว
การปลูกพืช
เอี่ยนด่อน ชื่ออื่นๆ : เอี่ยนด่อน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ปลาไหลเผือกน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eurycom