กระชาย ฤดูการปลูก การเตรียมหัวพันธุ์ วิธีปลูกกระชาย
การปลูกพืชสมุนไพร
กระชาย ชื่ออื่นๆ : กระชายดำ (กลาง, มหาสารคาม) กะแอน (มหาสารคาม, เหนือ) ขิงทราย (มหาสารคาม) จี๊ปู (เงี้ยว แม่ฮ่องสอน) ซีพ