การปลูกกล้วยเล็บมือนางให้ได้ผลดี สายพันธุ์ของกล้วย
การปลูกพืชสวน
กล้วยเล็บมือนาง กล้วยเล็บมือนาง ชื่อเรียกอื่น กล้วยข้าว, กล้วยเล็บมือ, กล้วยดอกทองหมาก, กล้วยหมาก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า M
การปลูกกล้วยหมาก กล้วยทานผลดิบได้ กล้วยพันธุ์นี้คล้ายกล้วยเล็บมือนาง
การปลูกพืช
การปลูกกล้วยหมาก กล้วยทานผลดิบได้ พันธุ์กล้วยนี้คล้ายกล้วยเล็บมือนาง      กล้วยหมาก เป็นกล้วยที่มีลำต้นค่อนข้างเล็กไม่สู