มันฝรั่ง มันอาลู จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในภาคเหนือ
การปลูกพืชสวน
มันฝรั่ง ชื่ออื่นๆ : มันเทศ มันอาลู มันอีลู (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : potato, Irish patato, white potato ชื่อวิ