วิธีและขั้นตอนการกรีดยางพารา
ไม้ยืนต้น
การกรีดยาง ยางพันธุ์ดีไม่เหมือนยางพันธุ์พื้นเมือง กรีดครั้งหนึ่งน้ำยางออกมากกว่ายางพันธุ์พื้นเมืองประมาณ 1-3เท่า ฉะนั้นก