ความแตกต่างของผลลองกองและลางสาด
การปลูกพืช
ความแตกต่างของลองกอง ลางสาด “ลางสาด” และ “ลองกอง” เป็นอีกผลไม้ที่นิยมอย่างมาก แต่ผลไม้ทั้งสองชนิดนี้มีรูปร่างและลักษณะคล