บักนัด รับประทานหลังมื้ออาหารจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหาร
ไม้ผล
บักนัด ชื่ออื่นๆ : มะนัด, มะขะนัด, บ่อนัด (ภาคเหนือ) บักนัด  หมากนัด (อีสาน) ย่านัด, หย่านัด, ย่านนัด, …