สับปะรด บักนัด มะนัด รับประทานหลังมื้ออาหารจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหาร
ไม้ผล
สับปะรด ชื่ออื่นๆ : มะนัด, มะขะนัด, บ่อนัด (ภาคเหนือ) บักนัด,  หมากนัด (อีสาน) ย่านัด, หย่านัด, ย่านนัด, ขนุนทอง, มะลิ …