สีเสียด ขี้เสียด เปลือกต้น – แก้บิด แก้ท้องร่วง สมานแผล แก้ท้องเดิน
ไม้ยืนต้น
สีเสียด ชื่ออื่นๆ :  สีเสียดเหนือ, สะเจ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) สีเสียด, ขี้เสียด (ภาคเหนือ) สีเสียดแก่น (ราชบุรี) สีเสียดเห