หยีทะเล เนื้อไม้ใช้ทำฟืน เสารั้ว ด้ามเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร
ไม้ยืนต้น
หยีทะเล ชื่ออื่นๆ : กายี, ราโยด (ใต้); ปากี้ (มลายู-สงขลา); หยีทะเล ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : หยีทะเล ชื่อวิทยาศาสตร์ …