หวายขม หวายเขียว พืชตระกูลปาล์ม ลำต้นมีหนาม
การปลูกพืช
หวายขม ชื่ออื่นๆ : หวายเขียว (นครราชสีมา) แกรบาตู (มลายู – นราธิวาส) หวายขม (ทั่วไป) หวายบุ่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ต้