หวาย มีความเหนียว แข็งแรงทนทาน และยืดหยุ่นได้ดีกว่าไม้ไผ่
การปลูกพืช
หวาย ชื่ออื่นๆ : รอแต๊ะสะกอง กาแต๊ะสะกอง โรตันเซละ (มลายู-ภาคใต้) หวายตะคล้าทอง หวายตะค้าทอง (นราธิวาส) ต้นกำเนิด : ชื่อ …