หัวผักกาด หรือหัวไชเท้า นิยมนำมาทานสดหรือดองเค็ม
การปลูกพืช
หัวผักกาด ชื่ออื่นๆ : ไช่เท้า,หัวผักกาดขาว (ทั่วไป) ; ผักกาดจีน(ภาคกลาง) ; ผักขี้หูด, ผักเปิ๊กหัว (ภาคเหนือ) ; ไหล่ฮก, จ