แคหางค่าง ดอกอ่อน ฝักอ่อน ใช้บริโภค
พืชผัก
แคหางค่าง ชื่ออื่นๆ : แคบิด, แคร้าว, แคลาว (ร้อยเอ็ด) แคพอง (สุราษฎร์ธานี) แคหัวหมู (นครราชสีมา) แคหางค่าง (ทั่วไป) แฮงป