ต้นแค แคบ้าน ยอดอ่อน ดอกอ่อนนำไปปรุงอาหารได้หลายชนิด ประโยชน์และสรรพคุณ
การปลูกพืชสวน
ต้นแค ต้นแคบ้าน ชื่อเรียกอื่น ดอกแคบ้าน  ต้นแค หรือแค (ภาคกลาง) แคขาว (กรุงเทพฯและเชียงใหม่) แคแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesba
แคบ้าน นิยมนำมาทำแกงส้ม และต้มจิ้มน้ำพริก
ไม้ดอก
แคบ้าน ชื่ออื่นๆ : ดอกแคบ้าน,  ต้นแค หรือแค (ภาคกลาง) แคขาว (กรุงเทพฯและเชียงใหม่) แคแดง ต้นกำเนิด : แถบเอเชียตะวันออกเฉ