การปลูกแอปเปิล ไม้ผลเมืองหนาว
การปลูกพืช
แอปเปิล แอปเปิลเป็นไม้ผลเมืองหนาวประเภทผลัดใบ ซึ่งมีแหล่งกําเนิดทางยุโรป แหล่งปลูกที่สําคัญๆ ของโลก คือ ทวีปอเมริกา ยุโร
แอปเปิ้ลเมือง แอปเปิ้ลป่า ผลมีเนื้อนุ่ม สีขาว หรือสีขาวอมม่วง
ไม้ผล
แอปเปิ้ลเมือง แอปเปิ้ลป่า ชื่ออื่นๆ : แอปเปิ้ลยาง, สตาร์แอปเปิ้ล, แอปเปิ้ลน้ำนม, แอปเปิ้ลเมือง, บักยาง, หมากน้ำนม,หม่าเป