ประโยชน์ จากส่วนประกอบของกล้วย ต้นกล้วยนำมาทำอะไรได้บ้าง
การปลูกพืช
กล้วย กล้วยเป็นไม้ประเภทล้มลุก ลำต้นเป็นกาบสูง 1 – 6 เมตร กล้วยเป็นพืชเมืองร้อน มีหลายชนิด แต่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเรา