รามใหญ่ ผลอ่อน ยอดอ่อน ใช้เป็นผักสด จิ้มน้ำพริก ผลสุกมีรสหวานฝาด
การปลูกพืช
รามใหญ่ ชื่ออื่นๆ : ทุลังกาสา (ชุมพร)   ลังพิสา (ตราด) ปือนา (มลายู-นราธิวาส) กระดูกไก่ ก้างปลา ก้างปลาเขา เหมือด อ้ายรา