ปอเทือง ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน ป้องกันหน้าดินพังทลาย

ปอเทือง

ชื่ออื่นๆ : ปอเทือง

ต้นกำเนิด : ทวีปแอฟริกา

ชื่อสามัญ : Sunn hemp–Indian hemp–Madras hemp–Chanvre indien

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crotalaria juncea

ชื่อวงศ์ : Leguminosae

ลักษณะของปอเทือง

ลำต้นปอเทือง เป็นพืชล้มลุกปีเดียว ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง เรียวสูง ลำต้นแตกกิ่งน้อยถึงปานกลาง ขนาดลำต้นประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ความสูงประมาณ 1.5-3 เมตร เปลือกลำต้นบางมีสีเขียว สามารถลอกเป็นเส้นได้ แก่นหรือเนื้อไม้ เป็นไม้เนื้ออ่อน เปราะหักง่าย สามารถใช้ทำเยื่อกระดาษได้ดีผล และเมล็ดผลปอเทือง เรียกเป็นฝัก ที่มีลักษณะทรงกระบอก ขนาดกว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 3-6 เซนติเมตร ฝักอ่อนมีสีเขียวสด เมื่อแก่มีสีน้ำตาล ภายในฝักเป็นโพรงอากาศที่เมล็ดเมล็ดบรรจุอยู่ เมื่อเขย่าจะมีเสียงดังที่เกิดจากเมล็ดกระทบเปลือกฝัก แต่ละฝักมีประมาณ 6 เมล็ด โดยเมล็ดจะมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ เปลือกเมล็ดมีสีน้ าตาลหรือน้ าตาลอมด า น้ าหนักเมล็ด 1 กิโลกรัม จะมีเมล็ดประมาณ 40,000 –50,000 เมล็ด แต่หากใช้กระบอก 1 ลิตร ตวงตัก จะได้เมล็ดประมาณ 34,481 เมล็ดใบปอเทือง เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ แตกใบเยื้องสลับกันตามความสูงของลำต้น ใบมีก้านใบสั้น ใบมีรูปยาวรี กว้างสุดที่กลางใบประมาณ 4-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร ใบอ่อนมีสีเขียวสด ใบแก่มีสีเขียวอมเทา โคนใบสอบเล็ก ปลายใบแหลม แผ่นใบ และขอบใบเรียบ มีเส้นใบแตกออกจากเส้นกลางใบตรงข้ามกัน ทำให้มองดูแผ่นใบมีลายแถบดอกปอเทืองออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกเป็นแบบราซีม บริเวณปลายยอดของกิ่ง แต่ละช่อดอกประกอบด้วยดอกย่อย 8-20ดอก ดอกตูมมีสีเขียวอมเหลือง ดอกบานมีกลีบดอกสีเหลือง

ต้นปอเทือง
ลำต้นสูง เปลือกลำต้นบาง มีสีเขียว

การขยายพันธุ์ของปอเทือง

ใช้เมล็ด
การปลูกปอเทืองนิยมปลูกใน 2 ฤดู คือ ฤดูหนาวหลังเก็บเกี่ยวข้าว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม และฤดูฝนในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการปลูกที่พบในปัจจุบัน ได้แก่
1. ปลูกเพื่อใช้ไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด
2. ปลูกเพื่อใช้ทำหญ้าอาหาสัตว์
3. ปลูกเพื่อการท่องเที่ยว
4. ปลูกเพื่อน าดอกไปรับประทาน

ธาตุอาหารหลักที่ปอเทืองต้องการ

ประโยชน์ของปอเทือง

1.ใช้ปลูกเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีไนโตรเจนสูง รวมถึงสารอาหารอื่นด้วย2.ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน ป้องกันหน้าดินพังทลาย3.ใช้ปลูกเป็นพืชอาหารส าหรับเลี้ยงโค กระบือ รวมถึงดอก และใบที่น ามาเลี้ยงหมูได้เช่นกัน4.ใช้ปลูกเพื่อน าดอกมารับประทาน ทั้งรับประทานสด หรือลวกจิ้มน้ าพริก รวมถึงใช้ประกอบอาหารหลายเมนู อาทิ แกงอ่อม แกงเลียง ต้มย า เป็นต้น5.ล าต้นใช้ส าหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ6.เปลือกล าต้นสามารถดึงลอกเป็นเส้นได้ และจัดเป็นเส้นใยที่มีความเหนียวสูง สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชือก ด้าย และอวน เป็นต้น

ดอกปอเทือง
ดอกออกเป็นช่อ บริเวณปลายยอดของกิ่ง

สรรพคุณทางยาของปอเทือง

ดอก
–ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง
–ช่วยในการขับลม
–ช่วยเจริญอาหาร
–แก้ลำคออักเสบ
–ช่วยขับเสมหะ
–แก้อาการปวดท้อง รักษาโรคลำไส้อักเสบ
–น้ำต้มใช้อาบแก้อาการคันตามผิวหนัง และรักษาโรคผิวหนัง

ราก
–ช่วยขับพยาธิ
–ช่วยขับลม
–ช่วยขับปัสสาวะ

คุณค่าทางโภชนาการของปอเทือง

การแปรรูปของปอเทือง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9664&SystemType=BEDO

Add a Comment