กะเพรา

กะเพรา

ดอกเป็นแบบช่อฉัตร ดอกย่อยคล้ายรูประฆัง

Add a Comment